Shop Mobile More Submit  Join Login
Lullaby for Toother by DanGref Lullaby for Toother by DanGref
Whole text available in Polish Flag of Poland  and in English UK EnglishAmerican English Icon  / Cały tekst dostępny po polsku Flag of Poland i po angielsku UK EnglishAmerican English Icon .[PL]

Zębatek to straszny śpioch. Przesypia niemal cały dzień - dziesięciogodzinny sen to dla niego norma. A jako że Zębatek jest Nocną Furią, aktywny jest w nocy a w dzień śpi. To powoduje sporo problemów.

Teraz Zębaty ma 7 miesięcy - sypia od 10 do 12 godzin na dobę; budzi się w południe lub wczesnym popołudniem i jest aktywny do północy albo i dłużej. Ale teraz jest i tak lepiej niż kiedyś. Zaraz po wykluciu Zębaty spał niemal 2/3 doby - głównie w dzień. Kiedy się budził nocą, kwilił domagając się karmienia i uwagi. Niełatwo jest iść potem na 7 rano do pracy po całej nocy zabawiania tego małego urwisa ganiającego po pokoju do upadłego! Ale miesiąc za miesiącem, czas jego aktywności zaczął się przesuwać z nocy na dzień, dopasowując się do mojego cyklu aktywności i jestem pewien, że pewnego dnia Zębaty będzie prowadził w pełni dzienny tryb życia.

Mimo to nadal łatwiej zasypia mu się w dziennym świetle, toteż jego posłanie, które zrobiłem mu w wiklinowym koszyku - strasznie trzeszczy gdy się w nim wierci - stoi w osobnym pokoju, z oknem na południe, przeznaczonym tylko dla Zębatka, gdzie może się bezpiecznie bawić i wygodnie przebywać: nie ma w nim ogrzewania, bo zauważyłem, że Zębaty nie lubi zbyt wysokich temperatur i lepiej mu się śpi w chłodzie. Raz, kiedy biegał po mieszkaniu, porwał z mojego łóżka stojącego tam pluszowego misia, którego dostałem od mamy w dzieciństwie. Zaniósł go do swojego koszyka i zadowolony położył się na nim głośno protestując gdy chciałem mu go odebrać. I tak już zostało. Teraz co noc śpi ze "swoim" misiem. Słodko wtedy wygląda...

Po wykluciu, mały Zębatek głośno płakał, więc chciałem go utulić i uspokoić. Wtedy przypomniałem sobie o starej kołysance; jest znana w Polsce - ma tytuł "Ach śpi kochanie". Pochodzi z filmu "Paweł i Gaweł" z roku 1938 i śpiewali ją Eugeniusz Bodo i Adolf Dymsza. Postanowiłem jednak nieco zmienić jej tekst, tak aby była dobrą kołysanką dla małego smoczka. Zębatkowi się spodobała. Szybko się uspokoił i wkrótce potem zasnął. Oryginalny fragment filmu z kołysanką możecie obejrzeć na YouTube, żeby poznać melodię i zaśpiewać kołysankę swoim dzieciom (smoczym też) - www.youtube.com/watch?v=-ZI3vN…

P.S. Nie wiedziałem, że taki maluszek może tak głośno chrapać!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ENG]

Toother is an incredible sleepy-head. He sleeps through almost all day - ten hour-long sleep is a standard for him. And because Toother is a Night Fury, he is active by night and sleeps in day-time. It causes a lot of problems.

Now Toother is 7 months old - he sleeps between 10 to 12 hours per day; he wake up on noon or early afternoon and stays active to midnight or longer. But now it's far better than before. Just after hatching, Toother have been sleeping almost 2/3 of all day - mostly in day-time. When he woke up at night, he was whimpering and demanding feeding and attention. It's not easy to go to work at 7 a.m. after all night of entertaining this little tyke, who was running around room until he was blue or maybe white, on the face... You know what does I mean? It was hard time. But month after month, his activity-time has been slowly moving from night to day, matching his activity-time to mine, and today I'm sure that one day, Toother will become a completely diurnal creature.

Even then, he falls asleep easier in day-light, so his bed, which I have made for him in wicket basket - it cracks awfully when he wriggles in it - stands in separate room with south facing window, intended only for Toother, where he cans play safely and reside comfortably: there is no heating, because I have noticed that Toother doesn't like high temperature and he sleeps better in coolness. Once, when he was running around my flat, he grabbed from my bad a teddy bear, which I have had from my mom when I was a child. He took him to his basket and bunked down on him with pleasure, remonstrating loudly when I was trying to take him back. So, that is haw he get him. Now, he sleeps with "his" teddy bear every night. He looks so sweet then...

After hatching, little Toother was cheeping so loudly, that I want to console him and calm down somehow. And then I have remind an old lullaby; it's well known in Poland - it's titled "Oh, slip my lovely". It come from movie "Peter and Gall", from 1938, and it has been sung by famous Polish actors: Eugeniusz Bodo and Adolf Dymsza. I decide to change the text of this song a little bit, to make it a good lullaby for little dragon baby. It appeal to Toother. He calm down quickly and after a while he fall asleep. You can watch at YouTube an excerpt of the movie with an original lullaby to find out it's melody and sing it to your children (baby dragons too) - www.youtube.com/watch?v=-ZI3vN…

P.S. I have no idea, that so small creature can snore so loudly!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Oh, slip my lovely //                                                         // Ach, śpij kochanie //

So many stars above,                                                        Tyle gwiazd na górze,
As many hearts in love,                                                       Ile cudów w chmurze,
Stars telling them from hight:                                              Gwiazdy mówią, że już czas,
Let's fall asleep tonight.                                                      I do spania kładą nas.

So, slip my lovely,                                                                Więc śpij kochanie,
If you wanna yummy fish - you'll got it,                               Jeśli rybkę pyszną chcesz - dostaniesz,
How can I you happy made,                                                Co ci szczęści może dać,
You have just to indicate,                                                    Daj mi o tym tylko znać,
And, finally, go to bed.                                                         I nareszcie idź już spać.

Oh, slip cause at night,                                                        Ach, śpij bo nocą,
When in dark sky stars are shining so bright,                     Gdy na niebie gwiazdy już migocą,
Every baby - dragon's too,                                                  Każde dziecko - smocze też,
Should be sleeping, what you knew,                                  Spać powinno, dobrze wiesz,
Everybody, but not you.                                                      A ty jeden spać nie chcesz.

Shuiu, shuiu, tell me baby what to do?                               Aaa, aaa, były sobie smoki dwa,
Shuiu, dragons two; big and tiny; me and you.                  Aaa, smoki dwa; mały, duży; ty i ja.

So, slip cause right now,                                                     Więc, śpij bo właśnie,
Moon is sleepy, close his eyes and yawn,                           Księżyc ziewa i za chwilę zaśnie,
When at morning sun will rise,                                            A gdy rano wstanie świt,
Moon would be so embarrassed,                                        Księżycowi będzie wstyd,
Cause he fell asleep - not you.                                           Że on zasnął a nie ty.

Sweet dreams my lovely tiny reptile...                                Słodkich snów moja kochana gadzinko...


**************************************************
Toothless © belongs to Cressida Cowell.                                       
Night Fury © belongs to DreamWorks Animation L.L.C.                  
Carpathian fury species © belongs to Dan Gref (Mariusz Meus)    
Toother © (Zębaty ©) belongs only to... himself.
Original lullaby "Oh, slip my lovely"
© bleongs to Henryk Wars & Ludwig Starski.                         
**************************************************
Szczerbatek © należy do Cressida Cowell.
Nocna Furia © należy do DreamWorks Animation L.L.C.
Gatunek Furii karpackiej © należy do Dan Gref (Mariusz Meus)
Zębaty © (Toother ©) należy tylko do... samego siebie.
Orginalna kołysanka "Ach, śpij kochanie" © nalezy do Henryka Warsa i Ludwiga Starskiego.

**************************************************
Add a Comment:
 
:iconravendarkdreams:
RavenDarkDreams Featured By Owner Nov 19, 2016
This is so sweet. Would you mind if I used this as a memorial tattoo for my son? It's exactly what I have been looking for.
Reply
:iconskyshift116:
Skyshift116 Featured By Owner Sep 9, 2016
O
Polak
XD
WoW
powiem, że praca jest niesamowita QwQ
Reply
:iconsaphira455:
Saphira455 Featured By Owner Apr 22, 2016  Hobbyist General Artist
AWESOME!!
Reply
:iconwildgoska:
WildGoska Featured By Owner Dec 20, 2015
Uwielbiam szczerbatego :-)
Reply
:iconlollotroll:
Lollotroll Featured By Owner Sep 10, 2015
2 questions HOW THE HELL DID YOU DRAW THIS??????
AND HOW MUCH TIME IT HAS TAKEN?????
oh my god you are freaking awesome!!!!!!
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Sep 11, 2015  Hobbyist Traditional Artist
1). I have no idea; I just take some Toother's photos to have a still picture and just draw what I see. Simple. But, trust me - it's more patience and precision than talent and skills. I'm not an artist - I'm a craft-maker in fact.

2). Sometime even 3 months, but I draw not day after day. When I have time, I draw. That's all. Doodles consume much of this time. But they are very useful.
Reply
:iconlollotroll:
Lollotroll Featured By Owner Sep 12, 2015
Can you show us one of this Toother photos in a Deviation? (If you want of course, i hate to force people to do things).
Reply
:iconstormstar6:
StormStar6 Featured By Owner Aug 19, 2015
Absolutely adorable! :D
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Aug 19, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Yup. I agree ;D Thank you, my friend for this kind word :D
Reply
:iconunicornarama:
Unicornarama Featured By Owner Aug 14, 2015  Student General Artist
This warms my heart. :)
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Aug 17, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Awww... kindly thank you! I'm really proud of this picture; especially when I read such a comments - marvelous in its simplicity. Thanks!
Reply
:iconray-ken:
Ray-Ken Featured By Owner Aug 14, 2015  Hobbyist General Artist
Adorable! Love that realisim and texture!
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Aug 17, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Thank you, my friend. I'm really glad that you like this realistic style; I just had to show Toother just like a casual, real animal, like kitty or puppy. I think he's even more adorable thanks to this; almost within reach ;D
Reply
:iconray-ken:
Ray-Ken Featured By Owner Aug 17, 2015  Hobbyist General Artist
Yes, if only dragons were real, trainable, creatures. ^^
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Aug 18, 2015  Hobbyist Traditional Artist
World is full of hidden miracles... so, let's still hope there are some dragons ;D And even if it's not, I'm sure that one day someone will make them real; bionic or genetic engineering have a great future...
Reply
:iconray-ken:
Ray-Ken Featured By Owner Aug 18, 2015  Hobbyist General Artist
Very true, very true.
Reply
:iconfyreflysky:
Fyreflysky Featured By Owner Jul 11, 2015  Student General Artist
You have some insane skills with a pencil/pen!  Absolutely beautiful work. 
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Jul 13, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Kindly thank you; it's pleasure for me to hear such an opinion about my simple drawings.
Reply
:iconfyreflysky:
Fyreflysky Featured By Owner Jul 13, 2015  Student General Artist
You should be proud of your work.  Many people would love to have those kind of skills. 
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Jul 13, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Although, I am proud of it, I still remember that there are many artists who are much better than me; this though teach me a humility and mobilize to work harder and rise the level of every new art. I hope to be as good as i wish to be. Kindly thank you for your words, my friend.
Reply
:iconfyreflysky:
Fyreflysky Featured By Owner Jul 13, 2015  Student General Artist
I think that is a thought all aspiring artists possess.  It is always 'There is someone out there who can do this better than me!' It's really depressing to think about, but then again, you have to think that everyone has their own unique approach to art. It is very difficult to replicate something to the exact same standards.  All we can do is try our best and to carry on with what we love doing. 
Reply
:icondrawdrone:
DrawDrone Featured By Owner May 7, 2015  Hobbyist Digital Artist
Świetna praca. Jestem zszokowany tą dbałością o detale - posadzki, kosz wiklinowy, smocze łuski - aż miło się to ogląda, prawdziwa uczta dla oczu. Chciałbym móc coś skrytykować, ale nie widzę nic co mógłbym obrać za cel. Mogę tylko dodać, że fakt iż jest to praca wykonana tradycyjnie dodaje jej niesamowitego uroku.

Jak długo zajmuje Ci wykonanie pracy z tym poziomem detali?
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner May 12, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Och, szanowny kolego artysto! Jest mi na prawdę miło, że tak ci się spodobał ten rysunek. Jestem z niego wyjątkowo dumny bo wszystko mi w nim wyszło i jestem wręcz niepoprawnie zadowolony z efektu, aczkolwiek z czasem zapewne dałoby się dodać nieco szczegółów i poprawić to lub owo, ale to tylko taka niezdrowa obsesja - jak tik nerwowy ;P . Cieszy mnie fakt, że oglądanie tej pracy sprawiło ci przyjemność. To dla mnie najważniejsze!

Ten konkretny rysunek powstawał 3 miesiące (Tron Siedmiu Dusz to rekordzista - 5 miesięcy), ale terminy w moim przypadku nie są zbyt miarodajne; sporo czasu schodzi na bazgroł-arty, zdarzają mi się kilkutygodniowe przerwy a potem rysuje dzień po dniu, zaś innym razem kilka dni dumam z ołówkiem w zębach nad jednym detalem bojąc się skalać kartkę papieru nieprzemyślaną kreską. U mnie czas na prawdę jest względny...
Reply
:iconlunarasky:
LunaraSky Featured By Owner Apr 8, 2015
Your drawings are so stunningly realistic and charming! :)

Make me wanna have a pet dragon like you do, even tho' I AM a dragon :D
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Apr 17, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Nice to hear that! thank you very much; I'm really glad that you like Toother so much. He's my little miracle and I believe that such a miracles happen every day; you just have to look carefully and have a lot of good luck ;P Maybe one day you'll get your pet dragon too. Who know?
Reply
:iconamharver:
AmHarver Featured By Owner Mar 26, 2015
Lovely!
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Mar 30, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Nice to hear that! Thank you!
Reply
:iconkaikaku:
kaikaku Featured By Owner Mar 2, 2015  Hobbyist General Artist
I don't know if I've commented on this before but it's great, you really bring him to life by drawing him in such a realistic style.  Gorgeous, I love it! 
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Mar 7, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Thank you, my dear! It's always a pleasure for me to read such a nice comment under my drawing. Toother is an artistic challenge for me; I have promised to myself that I will never show a Toother's photo but I will try to depict his so realistic as it is only possible. So, I'm happy that in your eyes, Toother is like a real. Thank you, my dear!
Reply
:iconkamil96:
Kamil96 Featured By Owner Feb 13, 2015  Hobbyist General Artist
Słodziak...
Też bym takiego chciał...
Ale nie mam skąd wziąść. :(
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Feb 13, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Wystarczy pogrzebać w głębinach swojej wyobraźni a znaleźć tam można prawdziwe cuda... albo pospacerować po okolicy i mieć więcej szczęścia niz rozumu ;P Ja Zębatego znalazłem niedaleko Krakowa więc smoki faktycznie mogą być wszędzie!
Reply
:iconkamil96:
Kamil96 Featured By Owner Feb 13, 2015  Hobbyist General Artist
Mam co prawda Drake'a... ale i tak chciałbym kiedyś zobaczyć smoka. Tak na żywo.
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Feb 13, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Może kiedyś "HTTYD Arena Spectacular" zawita do Polski albo przynajmniej gdzieś blisko; tam można zobaczyć prawdziwe cuda!
Reply
:iconkamil96:
Kamil96 Featured By Owner Feb 13, 2015  Hobbyist General Artist
Ta... to by było świetne...
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Feb 13, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Pomarzyć można. Teraz penetruja rynek Chin a potem maja wrócić do Australii więc na razie kiszka...
Reply
:iconspaceroses:
Spaceroses Featured By Owner Feb 12, 2015  Student Traditional Artist
D'awwww great work! This is quite, quite lovely!
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Feb 13, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Thanks!
Reply
:iconperglizda:
PerGlizda Featured By Owner Jan 17, 2015  Hobbyist
Genialne. naprawdę. Wygląda tak prawdziwie, że aż zazdroszczę Ci posiadania Nocnej Furii we własnym domu. 
A Zębatek to bardzo fajne imię ^^
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Jan 17, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Cieszy mnie, że Zębatek ci się tak podoba. Daje mi w kość gadzina, ale jak tu nie kochać takiego maluszka... no dobra, ostatnio trochę urósł ale i tak jest uroczy.
Reply
:iconperglizda:
PerGlizda Featured By Owner Jan 17, 2015  Hobbyist
Wierzę, bo każdy smok - mały i duży, zawsze będzie zawsze uroczy lub majestatycznie piękny. 
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Jan 17, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Fakt! na razie Zębatemu zdecydowanie bliżej do "uroczego" niż "majestatycznego". Ale jak podrośnie, to kto wie... pażijem-uwidim! ;D
Reply
:iconxvanessarx:
xVanessaRx Featured By Owner Dec 22, 2014
amazing drawing. incredible job. and so cute!!!!
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Dec 23, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thank you, my dear! I'm really glad that you like it!
Reply
:iconbekisaac:
BekIsaac Featured By Owner Dec 16, 2014  Hobbyist Filmographer
This is so beautiful, looks like it belongs in a classic children's book - i love it! good job! :)
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Dec 17, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thank you my dear! You flatter me! I'm glad that you think so and like my simple drawing. Thank you one more time for all kind words. i hope that you will like my next arts too.
Reply
:icondeedlit67:
deedlit67 Featured By Owner Dec 15, 2014
Awww jaki słodziach <3
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Dec 17, 2014  Hobbyist Traditional Artist
No tak, słodziak jest... ale tylko jak śpi. Potem roznosi mi mieszkanie na strzępy ;D wiec wole jak śpi sobie spokojnie. Nie łatwo jest trzymać smoka w mieszkaniu ;P
Reply
:iconfaeorain:
faeorain Featured By Owner Dec 11, 2014  Student Traditional Artist
Wow...incredible work here. Amazing detail, use of shadows and light and overall...adorable! :)
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Dec 12, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thank you so much for this comment; I'm so glad that you like my simple drawing. It's a great honour for me; I hope that you will like my next arts too!
Reply
:iconthefiregnome:
TheFireGnome Featured By Owner Dec 10, 2014
The detail is amazing! Love it!
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 2, 2014
Image Size
1.6 MB
Resolution
3501×2468
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
18,848 (2 today)
Favourites
1,948 (who?)
Comments
378
Downloads
175
×